منشآت خان احمد گیلانی

منشآت خان احمد گیلانی یکی از مجموعه های ارزشمند اسنادی از گیلان عصر صفوی است. این مجموعه به جهت در بر داشتن نامه­ها و فرامین با محتوای اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی و هنری به عنوان گنجینه­ای مهم از  دورۀ پایانی حکومت امیران کیایی به شمار می­رود. نسخۀ اساس در تصحیح این اثر جامع­ترین نسخه از منشآت خان احمد گیلانی است که به شمارۀ 9596 در کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی نگه‏داری می‏شود. این نسخۀ تازه‏یاب نزدیکترین نسخه به زمان حیات خان احمد است که برخی از زوایای تاریخ گیلان در دورۀ صفویه را مشخص می‏کند.