الرسالة المعینیة (الرسالة المغنیة)و حل مشکلات معینیه، جلد اول(متن مصحّح فارسی( (فارسی- عربی)

الرسالة المعینیة و حلّ مشکلات معینیه (الرسالة المغنية و حلّ مشکلات مغنیه) نوشتۀ خواجه نصیر طوسی دربرگیرندۀ تصحیح انتقادی متن این دو رسالۀ بسیار مهم فارسی در هیأت است که با همکاری مصححان سجاد نیک‌فهم خوب‌روان و فاطمه سوادی، و پرفسور جمیل رجب استاد مؤسسۀ مطالعات اسلامی مک‌گیل فراهم آمده است. در تصحیح حاضر از نسخ متعددی از این دو رساله بهره برده شده است از جمله دو نسخه که دارای برگ‌هایی به خط مؤلف است. پرفسور جمیل رجب و استاد حسین معصومی همدانی در دو پیشگفتار جداگانه‌اشان بر این کتاب به تاریخچۀ مطالعات انجام شده بر این دو متن و اهمیت آن‌ها پرداخته‌اند.