الصحیفة السجّادیة الکاملة (فارسی)

[کهن‌ترین نسخۀ موجود صحیفۀ سجّادیه]

 این اثر نسخه‌برگردان کهن‌ترین نسخۀ شناخته شده از صحیفۀ سجادیه  است که در سال 416ق در خراسان  کتابت شده و هم‌اینک در کتابخانۀ آستان قدس رضوی به شمارۀ 12045 نگهداری می‌شود. صحیفۀ سجادیه در اصل بخشی از این نسخه را شامل می‌شود و کهن‌ترین سند مکتوب شناسایی شده از یکی از مدارس کرامیه به شمار می‌رود، و از آنجا که روایت، کتابت، مقابله و تملک این نسخه از صحیفۀ سجادیه به دست کرامیه و وقف آن بر یکی از مدارس ایشان در نیشابور صورت گرفته، نسخۀ بسیار مهمی است و می‌تواند بیانگر نوع رابطۀ کرامیه با شیعیان باشد.