تاریخ رستم خان سپهسالار گرجی (درگذشته 1053 ه.ق.)

تاریخ رستم‌خان سپهسالار گرجی تألیف بیجن تاریخ صفوی‌خوان یکی از تراجم‌نگاری‌های مهم عصر صفوی است که به شرح زندگی و فعالیت‌های سیاسی، نظامی و قضایی (دیوان‌بیگی) رستم‌خان گرجی از خاندان ساکاآدزه اختصاص یافته است. رستم‌خان پس از آنکه مسلمان شد ابتدا به خدمت شاه‌عباس اول درآمد، سپس در زمان شاه‌صفی به مقام سپهسالاری ارتقا یافت و عاقبت در ابتدای سلطنت شاه‌عباس دوم و تحت تأثیر القائات بدبینانۀ وزیرش ساروتقی در سال 1053ق. فرمان به قتل وی داده شد.