تحسین و تقبیح ثعالبی (فارسی)-فایل PDF

۳۷,۴۰۰ تومان

[در مدح و ذمّ اشیا]

اين اثر در مدح و ذمّ اشيا در هشتاد باب گرد آمده است. در هر باب ابتدا در مدح يك موضوع و سپس در ذمّ همان موضوع، اقوال، اشعار و مطالبى نقل گرديده است.