تحفۀ سلطانیه (فارسی)

[نامه‌ها، مکتوبات و منشآت]

تحفۀ سلطانیه، نمونه‌ای از مکاتیب، تألیف حسن بن گل‌محمّد، حدوداً بین سال‌های 950 تا 960 هجری قمری معاصر با شاه طهماسب صفوی و هم‌روزگار اکبرشاه گورکانی یا شاه‌جهان کتابت شده است. این نسخه مشتمل است بر ابوابی که نامه‌های هر باب به عنوان الگو برای کتابت به جانب طبقات و افراد مختلف رسمی و غیررسمی و به اهداف گوناگون نگاشته شده و به طور کلّی انواعی از مکاتیب سلطانی و اخوانی را در بر دارد.