تذکرة الملوک (قرن سیزدهم هجری)(فارسی)

تَذكِرة الملوك اثر میرزا محمّدهاشم آصف، كتابی است در تاريخ عمومی ايران که در نوع نگاه به تاريخ، بيشترين شباهت را به رستم التواريخ، اثر دیگر نويسنده دارد. هر دو دارای روايت‌های دست اول و داستان‌هايی هستند كه در منابع ديگر مانند آنها يافت نمی‌شود و از زاويۀ ديد خاص نويسنده بيان می‌شوند. با اینکه در اين نوشته هم مانند كتاب مشهور رستم التواريخ نكاتی به طنز گفته می‌شود، اما نگاه نويسنده بيشتر بر سياست‌ورزی، اصول حكمرانی و تدبير امور است.دغدغۀ ديگر نويسنده، كه برای تاريخ علم در ايران معاصر اهميت دارد كوشش برای رسيدن به فهمی از تاريخ بشر در پرتو يافته‌های تازۀ علمی و دريانوردی است