ترجمه قرآن موزه شاهچراغ (ع) – (ترجمه فارسی کهن)

نسخۀ خطی ترجمۀ قرآن موزۀ حضرت شاهچراغ (ع) از جمله ترجمه‌های باارزش قرآن مجید و حاوی لغات و ترکیبات زیبای فارسی است. این نسخه حدود بیست و سه جزء از ترجمه‌ای کهن از قرآن مجید را شامل می‌شود.
به دلیل افتادگی ابتدا و انتهای کتاب، مترجم، کاتب، تاریخ کتابت معلوم نیست. تاریخ کتابت متن و ترجمه از روی قرائن خطی به حدود قرن هفتم تا نهم برمی‌گردد؛ اما ترجمۀ قرآن که فارسی ماوراء‌النهری است، به یقین، از روی ترجمه‌ای کهن‌تر که احتمالاً متعلق به قرن پنجم هجری بوده، نوشته شده است.