جامع التواریخ و مجمع التواریخ جلد اول (فارسی)-فایل PDF

۵۶,۰۰۰ تومان

[نسخه برگردان دستنویس به نشانی 1653.H کتابخانۀ کاخ طوپقاپی سرایی (استانبول)]

اثرپیش رو به شماره «خزینه 1653» در کتابخانه توپکاپی استانبول کهن­ترین نسخه به جا مانده از جامع‌التواریخ رشیدالدین به زبان فارسی است که در ربع رشیدی و تحت حمایت خود مولف در سال 714 هـ استنساخ شده است. یک قرن بعد، این کتاب که بخش­هایی از آن مفقود شده بوده به مالکیت شاهرخ پادشاه تیموری در می­آید. شاهرخ مورخ نامدار دربار خویش حافظ ابرو را مامور تکمیل و نوسازی آن می­کند. حافظ ابرو تغییراتی در نسخه انجام داده که مهم‌ترین آنها جایگزینی بخش تاریخ ماقبل اسلام آن با جلد اول مجمع ­التواریخ خود است. بدین جهت، این اثر بسیار مهم قدیمی­ترین نسخه از جلد اول مجمع­ التواریخ حافظ ابرو می­باشد که به دستخط خود مولف در سال 829 هـ نگاشته شده است. این نسخه دارای 435 برگ، 143 صفحه مصور و شش صفحه مذهب است.