جمل الفلسفة

جمل الفلسفة دانشنامه‌ای کهن و یگانه در علوم مختلف است که نگارش آن به قلم محمّد‌بن علی‌بن عبداللّه هندی (زنده در 533 ق) در سال 529ق به پایان رسیده است. این اثر مشتمل بر هفت مقاله به شیوۀ پرسش و پاسخ است و در آن از فلسفه، هندسه، نجوم، موسیقی، منطق، علم طبیعی، و علم الهی سخن گفته شده است.
مقالۀ چهارم از دانشنامۀ جمل الفلسفة به علم موسیقی اختصاص دارد، و اثر حاضر تصحیح این بخش از این دانشنامه به همراه ترجمۀ فارسی آن است، و از آنجایی که نسخۀ جمل الفلسفة نسخه‌ای کهن و به خطّ مؤلّف است تصویر بخش موسیقی آن نیز در پایان اثر حاضر آمده است.