ختم‌الغرایب (تحفةالعراقین) (فارسی)

جهت تهیه کتاب با واحد انتشارات تماس بگیرید

نسخه­ برگردان به قطع اصل نسخۀ خطی شمارۀ 845 کتابخانۀ ملی اتریش،  (کتابت 593 هـ . ق)

این اثر نسخه­ برگردان کهن ­ترین نسخه تحفةالعراقین ـ منظومة مشهور از سفرنامه خاقانی شروانی (520ـ595) است. این نسخه کهن به کتابخانة ملی اتریش تعلق دارد که چون فهرست نشده بود، تا پیش از این ناشناخته مانده بود.