خزائن الأنوار و معادن الأخبار (فارسی)-فایل PDF

۴۲,۱۰۰ تومان

[تفسیری ادبی و عرفانی از آغاز تا سوره نساء]

مؤلف از علماى اواخر دوره صفوى است كه با نگارش كتاب جنات‌الخلود نامور شده است. خزائن‌الأنوار از آخرين تفسيرهاى ادبى و عرفانى به زبان فارسى است كه با نثرى بليغ، آيات الهى را در قالب مباحث عرفانى و معنوى تبيين كرده است. آنچه از اين تفسير موجود است جلد اوّل آن است كه تا پايان سوره نساء را دربرمى­گيرد و از ساير مجلدات اثرى در دست نيست.