خسرو و شیرین نظامی(فارسی)

۴۴۰,۰۰۰ تومان

[نسخهبرگردان دستنویس به نشانی Persian Ms.6 کتابخانۀ جان رایلندز منچستر انگلستان]

ظهیرالدین اظهر تبریزی از اساتید خطّ نستعلیق اولیّه در قرن نهم هجری است که آثار متعدّدی برای کتابخانه‌های تیموریان کتابت کرده‌است. یکی از نسخه‌های ارزشمند به قلم او نسخه‌ای از «خسرو و شیرین» نظامی است که اکنون در کتابخانهٔ «جان رایلندز» منچستر در انگلستان نگهداری می‌شود.کتاب حاضر نسخه‌برگردان این اثر گرانبهاست که در مقدّمۀ آن مطالعه‌ای جامع دربارهٔ کاتب آن ظهیرالدین اظهر تبریزی صورت گرفته است. در این مقدمه علاوه بر معرفی کاتب و ویژگی‌های نسخه‌شناسانه این دست‌نویس نفیس، دربارهٔ آثار و اهمّیّت او در تاریخ خوش‌نویسی و کتابت  بحث  شده است.

3 در انبار