خمسۀ نظامی گنجه‌ای (فارسی)

دست نویس شماره 1029 کتابخانه ملی فرانسه، یکی از نفیس ترین نسخه‌های خمسه نظامی است که در سالهای 1029 تا 1034ق به خط عبدالجبار اصفهانی از شاگردان میرعماد حسنی کتابت شده است. نگارگر آن حیدرقلی نقاش و حامی او احتمالاً محب‌علی از حاکمان صفوی در شمال خراسان است. این نسخه در 20 ژانویه 1877، از سوی کتابخانۀ ملی فرانسه خریداری شده است.کتاب حاضر به قلم فرانسیس ریشار، فهرست‌نگار و  پژوهشگر نسخه‌هاى فارسی تالیف شده است. وی در بخش اول کتاب، دوران سلطنت شاه عباس کبیر را به اجمال شرح می‌دهد. سپس حکایات منظومه را بازخوانی می‌کند و در پایان به توصیف مفصل نسخه، شامل کاتب، انجامه ها، نگارگر، سبک نگاره‌ها، شمایل‌شناسی، صحافی و جلد کنونی آن، می پردازد.