ديوان مخلص كاشانی (فارسی)-فایل PDF

۲۷,۳۰۰ تومان

[مجموعه غزليات، قطعات و رباعيات و بيتهای پراكنده شاعر]

در نظر تذكره ­نگاران، مخلص كاشانى که پیرو سبک هندی (اصفهانی) است داراى طبعى موزون و كلامى به دور هر گونه ابهام است؛ به صنايع لفظى، به ويژه صنعت ايهام، توجه دارد؛ هنرش بازى با الفاظ و خالق مضامين تازه است که آنها را از ديگران به عاريت نپذيرفته است. این ديوان مشتمل بر مجموعه غزليات، قطعات و رباعيات اوست.

شناسه محصول: 83 دسته: برچسب: ,