دیوان قائمیات (فارسی)-فایل PDF

۴۲,۱۰۰ تومان

سرودۀ حسن محمود کاتب (سدۀ 7)

دیوان قائمیات که بیشترین اشعار آن سرودۀ حسن محمود کاتب از سرایندگان اسماعیلی مذهب سدۀ هفتم هجری است، از جمله آثار نویافته ­ای است که ظهور آن در عرصۀ نشر برای فرهنگ ایرانی و زبان فارسی یک واقعۀ بزرگ ادبی به شمار می­رود، به گونه ­ای که در میان ادبیات منظوم اسماعیلی تنها می­توان آن را با دیوان ناصرخسرو مقایسه کرد. این دیوان همچنین در قلمرو مطالعات اسماعیلی نیز اثری درخور توجه است و در آن نکات تاریخی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی ارزشمندی به چشم می­خورد.