راشیکات الهند (تناسب نزد هندیان)-فایل PDF

۸,۳۰۰ تومان

راشیکات الهند رسالۀ نسبتاً کوتاهی در 15 برگ است که توسط ابوریحان بیرونی (362- پس از 442 هـ .ق) نوشته شده است. این رساله تنها اثر به جای مانده از بیرونی است که مستقلاً درباره حساب نوشته شده است و بیرونی در آن ابتدا نسبت و تناسب را براساس ریاضیات یونانی (اصول اقلیدس) آورده و بعد از آن به تناسب ­هایی با حداکثر هفده مقدار معلوم اشاره نموده و لقب­هایی که هندیان به این گونه تناسب­ها نسبت می­داده ­اند آورده است.