شرح اخبار و ابيات و امثال عربی كليله و دمنه (فارسی)

جهت تهیه کتاب با واحد انتشارات تماس بگیرید

[دو شرح از سدۀ 6 ـ 7]

این اثر مشتمل بر دو شرح بر اخبار و اشعار و امثال عربى كليله و دمنه است: 1. در شرح اخبار و ابيات و امثال عربى كليله و دمنه، اسفزارى تنها به بيان مفهوم عبارات عربى بسنده كرده و از ترجمه عين آن عبارات پرهيز نموده است و گاه از امثال و ابيات فارسى سود جسته. 2. در شرح اخبار و اشعار و امثال تازى كليله و دمنه، مؤلفى ناشناخته با نثرى ساده و منسجم و به روش ايجاز، نخست الفاظ و تركيبات دشوار عربى را معنى كرده، همچنين مواقع استعمال امثال را بيان نموده است.