شرح الاصول و الجمل فی مهمات العلم و العمل PDF

۴۱,۵۰۰ تومان

ابن‌کمّونه را می‌توان نمایندۀ یگانه تفکری دانست که در آن آرای فلسفی پورسینا، سهروردی، فخرالدّین رازی و عقل‌گرایی عالمانه با هم جمع آمدهاند. فرزانه‌ای که در تاریخ فلسفه جایگاه بلندی دارد. کتاب شرح الاشارات والتنبیهات که با روش علمی تحقیق و تصحیح شده است، گویاترین شرحی است که در تبیین داده‌های متن اشارات پورسینا نقش به‌سزایی دارد. این اثر، در قالب شرح مزجی بسیاری از مشکلات متن را حل کرده و از این رو می‌توان این شرح را یکی از منابع مورد اعتماد در حلّ مشکلات کتاب الاشارات قلمداد کرد؛ چرا که ابن‌کمّونه شرح خود را با قلمی شیوا و رسا به نگارش درآورده است.