شرح ثمره بطلميوس (فارسی)-فایل PDF

۱۳,۳۰۰ تومان

[شرح علمی و فلسفی خواجه نصير بر كتاب صد كلمه (ثمره) بطلميوس در احكام نجوم]

این اثر كه گفته مى­شود خلاصه كتاب ديگر بطلميوس ـ يعنى اربعه = چهار مقاله = Tetrabiblos است،قديمى­ترين كتاب احكام نجومى است. در ميان شروحى كه بر كتاب ثمره نوشته شده، شرح ثمره بطلميوس خواجه نصیرالدين طوسى (597 ـ 672 ﻫ . ق) از همه معروفتر است. این کتاب اگر چه در احكام نجوم است، امّا خواجه نصير بعضى از كلمات آن را از ديدگاه فلسفى مدّ نظر قرار داده و به شرح آن پرداخته است.