صراط الخطّ (فارسی)

صراط‌الخطّ منظومه‌ای کوتاه در 273 بیت سرودۀ سلطانعلی مشهدی (حدود 841-926 ق) است که سرایش آن در سال 920 ق به پایان رسیده است. در این منظومۀ کوتاه، بخش عمده‌ای از اصول و قواعد خوشنویسی بصورت فشرده آموزش داده شده است و به همین دلیل، از زمان تألیف، مورد توجّه بسیاری از خوشنویسان و نویسندگان آثار آموزش خوشنویسی قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان آن را یکی از مهم‌ترین آثار  فارسی در آموزش خوشنویسی دانست. چاپ حاضر بر اساس نسخۀ خطّ مؤلف منتشر شده است.

شناسه محصول: 360 دسته: