غزوات سلطان سلیم (فارسی)

کتاب حاضر، اثری تاریخی است که از سوی نویسنده‌ای ایرانی و با گرایش‌های شیعی، به زبان فارسی و در عصر سلطان سلیم اول به نگارش درآمده است و از نمونه‌های ادبیات فارسی در قلمرو عثمانیان به شمار می‌آید. غزوات سلطان سلیم به جریان حملۀ سلطان عثمانی به شام و مصر پرداخته، و به سبب حضور نویسنده در لشکر عثمانیان، از نزدیک شاهد وقایع بوده، و از این حیث، بر همۀ آثار تاریخی نگاشته شده در این خصوص برتری دارد.

ارائۀ داده‌های تاریخی قابل اعتنا، گزارش جزئیات برخی رویدادها، اشاره به شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی همراه لشکر و توصیف وقایع مختلف با نثری قوی و غنی از آرایه‌های ادبی و آراسته به انواع تعابیر زیبا، آیات و روایات و اشعار فارسی و عربی از ویژگی‌های این اثر است.