مخزن الأسرار نظامی (فارسی)

این اثر نسخه‌برگردانی است از نسخۀ خطی مخزن الاسرار نظامی به نشانی SUPPL PERSAN 985 که در کتابخانۀ ملّی فرانسه نگهداری می‌شود، و از نفایس نسخه‌های خطّی دورۀ اسلامی است، و خوشنویسی آن توسّط میرعلی هروی، خوشنویس طراز اوّل سدۀ 10 ق و دو نگارۀ آن توسّط محمود مذهّب هروی، خوشنویس، مذهّب و نگارگر سدۀ 10 ق و یک نگارگر چیره‌دست دیگر با نام محمّدمحسن پدید آمده است. آرایه‌های نسخه و صفحه‌آرایی آن از نمونه‌های ممتاز مکتب بخارا است، و به کوشش یکی از کتابداران کتابخانۀ سلطان عبدالعزیز شیبانی یعنی سلطان‌میرک بخاری فراهم آمده است. ضمن اینکه دو نگارۀ نفیس از سبک شاه‌عبّاسی (سبک اصفهان) بعدها در آغاز آن افزوده شده است.