پژوهشی در طبائع الحیوان (فارسی)

شرف‌الزمان طاهر مروزی (زنده در 518ق/ 1124م) از دانشمندان و پزشکانی است که در  دوران سلجوقیان و در دربار سلطان ملک‌شاه (حکـ 465ـ 485ق) به طبابت اشتغال داشت و احتمالاً در دوران جانشینان او و حتی سلطان سنجر (حکـ 511 ـ 552ق) نیز خدمت می‌کرده است، و با دو تن از وزیران سلجوقی، یعنی عمیدالملک کُندری (د456ق) و خواجه نظام‌الملک طوسی (د485ق) در ارتباط بوده است.کتاب طبائع الحیوان از شرف‌الزمان طاهر مروزی دانشنامه‌ای در زمینۀ جانورشناسی، علوم طبیعی و پزشکی، تاریخ و جغرافیا، انسان‌شناسی و… است که به تصحیح یوسف الهادی منتشر شده است.