کتاب الکنز الکبیر (عربی)-فایل PDF

۱۲,۱۰۰ تومان

ابوعلي احمد بن محمد بن يعقوب مسکويه (درگذشته 421 هـ) از دانشمندان بزرگ سده چهارم و پنجم هجري است که بيش از چهل کتاب و رساله در دانشهاي آن عصر، همچون فلسفه، رياضي، طب، کيميا و… به نگارش درآورده است.مسکويه بخشي از زندگي علمي خود را به پژوهش دربارة کيميا اختصاص داده است، به طوري که ميتوان گفت در ميان فيلسوفان مسلمان پس از محمدبن زکريا رازي هيچ دانشمند ديگري نيست که همچون او در اين باره به تحقيق و پژوهش پرداخته باشد. وي در اين علم آثار زيادي را به نگارش درآورده است که يکي از مهمترين آنها کتاب الکنزالکبير نام دارد که تصحيح و تحقيق آن بر اساس چهار نسخه خطي صورت گرفته است.