آداب‌المُضیفین و زادالآکلین

جهت تهیه کتاب با واحد انتشارات تماس بگیرید

[رسالهای در آداب خوردن و میهمانداری]

آداب المضیفین و زادالآکلین رساله ­ای است از نویسنده­ای ناشناخته که خود را سلطان محمود بن محمد بن محمود معرفی می­کند. وی این رساله را به نام خواجه جمال­ الدین عطاءاللّه پرداخته و چنین برمیآید که وی همچون مؤلف پیرو یکی از سلسله ­های متصوفه بوده است. این اثر در اخلاق و آداب خوردن و مهمانی رفتن و مهمانی کردن است و نویسنده کوشیده است مطالب و نگاشته­ های خود را بر پایۀ مبانی و معیارهای مذکور در کتاب­های حدیثی و متون فقهی و دینی و نیز مبتنی بر مهمترین منابع منابع متصوفه به رشتۀ تحریر درآورد. آداب المضیفین از آنجا که متنی است در زمینۀ آداب خوردن و آشامیدن، از نظر مطالعۀ تاریخ اجتماعی و پی بردن به گونه ­های زندگی روزانه نیز می­تواند حائز اهمیت باشد.