شرح ديوان منسوب به اميرالمؤمنين علی‌بن ابی طالب(ع) (فارسی)

جهت تهیه کتاب با واحد انتشارات تماس بگیرید

[مهمترين شرح فارسی ديوان منسوب به حضرت علی(ع)]

این شرح مشهورترين اثر ميبدى است كه آن را در سال 890 ﻫ . ق تأليف كرده است. شارح پس از مقدمه ­ای مفصل، در شرح ديوان، در ابتدا معانى لغات و نكات صرفى و نحوى ابيات را بيان مى­كند، سپس به ترجمه فارسى اشعار مى­پردازد و سرانجام مضمون و محتواى بيت يا ابيات مورد نظر را در يك رباعى به نظم مى­كشد. در مواردى كه در اشعار، تلميحى به داستانى يا واقعه‌اى تاريخى باشد، حكايت آن را ياد مى­كند.